ผลงานที่ผ่านมา - Residence  

|  ผลงานปัจจุบัน

   Back
Veyla Khao Tao Residences    
บ้าน คุณ Arnold
 
           
   
OWNER
:
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด     OWNER
:
คุณ Arnold  
LOCATION
:
จังหวัดประจวบขีรีขันธ์     LOCATION
:
กรุงเทพมหานคร  
DETAIL
:
ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร     DETAIL
:
งานก่อสร้างอาคาร, งานสถาัปัตยกรรม,  
YEAR
:
2009      
ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร  
 
      YEAR
:
2009  
           
   
 
     
 

 
Tippy Court              
                   
OWNER
:
บริษัท เต็มดวง จำกัด              
LOCATION
:
กรุงเทพมหานคร              
DETAIL
:
ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า              
YEAR
:
2011              
                   
                   
                   
                   

 

 
 

           Copyright © Green EPC Co., Ltd.                                                                                                 Home | About Us | Projects | News & Activity | Classified | Contact us | Affiliated Company